مـــن چــادرم راکــه مــے پــوشــم فــکـــرنــکــن ازتــمــام دخــتــرانـــه هـــایــم

هــمــیــن وقـــارش رابــلـدم نـــه اتــفـاقــابـــرعــکــس نـــاز وعـــشــوه راخــوب

بــلـدم!تــو بــرای مــن ارزشــے نــداری کــه بـــخــواهــم ارزشـهـایـم رابــرایــت

صــرف کــنـم..مــن بـرای یـک غــریـبـه کــه تـــنـهاچــنـدلــحـــظـه از کـنـارمــن

مـیگـذرددخـتــرانـه هـایـم راخـرج نمــے کــنـم!تــو بـه هـمان بـے ارزش هـای

تــوی خیابان نـگاه کـن مــن نــیـازی بـــه نــگـاه هـــای بـــی ارزشـ نــــدارمـ!!

من مخصوص یک نفر هستم...


http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/1/21/18/1421850687130634.jpg
دسته بندی : ♥حجاب♥ ,