مدت زیادی گذشته و امیر قصه همچنان دلباخته لیلاست انگار زمان در همان شب خواستگاری ایستاده و نزدیک است که قلب امیر را در هم بکوبد...
لیلا چه جوابی خواهد داشت؟!
چه سرنوشتی در انتظار امیر است؟ آیا این ماجرا به همین دلبستگی و توبه ختم می شود؟!
آیا امیر کاملا پاک شده؟توبه اش حقیقی بوده؟دیگر راه گذشته را طی نمیکند؟!