هرچه را ازدسـت سلـطان‌ِخراسان خواستم

تا به‌حالا داده و این بار میخواهــــم #تُ را


گرچہ درظاهـر بود
         وصل دل و دلبـــر محال

لیڪ من منتظر پادر میانے
          تـو هستم یا رضــــاع


#ان‌شااللهدسته بندی : دل نوشته ,