امروز امروز است

امروز صبح اگر از خواب بیدارشدی و دیدی ستاره ها درآسمان نمی تابند،ناراحت نشو،حتما دارن با تو قایم باشک بازی می کنن پس با آن ها بازی کن

امروز هر چه قدر بخندی وهر چه قدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند وعاشق باش

امروز هر چه قدر دل ها را شاد کنی کسی به تو خورده نمی گیره پس شادی بخش باش

امروز هر چه قدر نفسس بکشی دنیا با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه پس از اعماق وجودت نفس بکش

امروز هر چه قدر آرزو کنی چشمه آرزوهات خشک نمیشه پس آرزو کن

امروز هر چه قدر خدا رو صدا کنی خدا خسته نمیشه پس صدایش کن او منتظر توست

او منتظر آرزوهایت،خنده هایت،ستاره شمردن هایت وعاشق بودن هایت است

امروز امروز است،امروز جاودانه است وامروز زیباترین روز دنیاست